نقاشی منظره ۵

نقاشی منظره ۵

نقاشی منظره عنوان : شماره ۵ جزئیات پروژه اندازه:  ۹۰ × ۵۰  cm سال:  ۱۳۷۷ تکتیک:  رنگ روغن روی...
نقاشی منظره ۴

نقاشی منظره ۴

نقاشی منظره عنوان : شماره ۴ جزئیات پروژه اندازه:  ۱۲۰ × ۹۰  cm سال:  ۱۳۷۲ تکنیک:  رنگ روغن روی...
نقاشی منظره ۳

نقاشی منظره ۳

نقاشی منظره عنوان : شماره ۳ جزئیات پروژه اندازه:  ۹۰ × ۶۰  cm سال:  ۱۳۷۰ تکنیک:  رنگ روغن روی...
نقاشی منظره ۲

نقاشی منظره ۲

نقاشی منظره عنوان : شماره ۲ جزئیات پروژه اندازه:  ۷۰ × ۵۰  cm سال:  ۱۳۷۰ تکنیک:  رنگ روغن روی...
نقاشی منظره ۱

نقاشی منظره ۱

نقاشی منظره عنوان : شماره ۱ جزئیات پروژه اندازه:  ۵۰ × ۴۰  cm سال:  ۱۳۷۰ تکنیک:  رنگ روغن روی...
error: Content is protected !!