پرتره و فیگور – استاد تجویدی

پرتره و فیگور – استاد تجویدی

نقاشی فیگور و پرتره عنوان : استاد تجویدی جزئیات پروژه اندازه:  ۶۰ × ۴۵  cm سال:  ۱۳۷۷ تکنیک:  رنگ روغن روی بوم این اثر به مجموعه خصوصی تعلق دارد توضیحات...
پرتره و فیگور – اثر ۵

پرتره و فیگور – اثر ۵

نقاشی فیگور و پرتره عنوان : پرتره (۲) جزئیات پروژه اندازه:  ۹۰ × ۷۰  cm سال:  ۱۳۷۷ تکنیک:  رنگ روغن روی بوم این اثر به مجموعه خصوصی تعلق دارد توضیحات...
پرتره و فیگور – مشق طراحی

پرتره و فیگور – مشق طراحی

نقاشی فیگور و پرتره عنوان : مشق طراحی جزئیات پروژه اندازه:  ۲۰۰ × ۱۵۰  cm سال:  ۱۳۷۷ تکنیک:  مرکب روی...
پرتره و فیگور – اثر ۳

پرتره و فیگور – اثر ۳

نقاشی فیگور و پرتره عنوان : بدون عنوان (۱) جزئیات پروژه اندازه:  ۱۰۰ × ۸۰  cm سال:  ۱۳۷۶ تکنیک:  رنگ روغن، اکرولیک، روی...
پرتره و فیگور – نوازنده

پرتره و فیگور – نوازنده

نقاشی فیگور و پرتره عنوان : نوازنده جزئیات پروژه اندازه:  ۱۲۰ × ۱۰۰  cm سال:  ۱۳۷۳ تکنیک:  رنگ روغن روی...
error: Content is protected !!