سایر آثار نقاشی – ۴

سایر آثار نقاشی – ۴

نقاشی عنوان : بدون عنوان (شماره ۴) جزئیات پروژه اندازه:  ۲۳ × ۱۴ cm سال:  ۱۳۷۷ تکنیک:  گواش روی...
سایر آثار نقاشی – ۳

سایر آثار نقاشی – ۳

نقاشی عنوان : بدون عنوان (شماره ۳) جزئیات پروژه اندازه:  ۲۹ × ۱۹  cm سال ۱۳۷۷ تکنیک:  گواش روی...
سایر آثار نقاشی – ۲

سایر آثار نقاشی – ۲

نقاشی عنوان : بدون عنوان (شماره ۲) جزئیات پروژه اندازه: ۲۷ × ۱۷  cm سال:   ۱۳۷۷ تکنیک:  گواش روی...
error: Content is protected !!