نقاشی فیگور و پرتره

عنوان : پرتره (۱)

جزئیات پروژه

اندازه:  ۱۰۰ × ۷۰  cm

سال:  ۱۳۷۱

تکنیک:  رنگ روغن روی بوم

این اثز به مجموعه خصوصی تعلق دارد

توضیحات پروژه

error: Content is protected !!