نقاشی فیگور و پرتره

عنوان : نوازنده

جزئیات پروژه

اندازه:  ۱۲۰ × ۱۰۰  cm

سال:  ۱۳۷۳

تکنیک:  رنگ روغن روی بوم

error: Content is protected !!