نقاشی فیگور و پرتره

عنوان : مشق طراحی

جزئیات پروژه

اندازه:  ۲۰۰ × ۱۵۰  cm

سال:  ۱۳۷۷

تکنیک:  مرکب روی کاغذ

error: Content is protected !!