نقاشی فیگور و پرتره

عنوان : رویای رهایی

جزئیات پروژه

اندازه:  ۹۰ × ۷۰  cm

سال:  ۱۳۸۰

تکنیک:  رنگ روغن روی بوم

این اثر به مجموعه خصوصی تعلق دارد

توضیحات پروژه

error: Content is protected !!