نقاشی فیگور و پرتره

عنوان : ایستاده در باد

جزئیات پروژه

اندازه:  ۱۰۰ × ۷۰  cm

سال:  ۱۳۷۸

تکنیک:  رنگ روغن روی بوم

این اثر به مجموعه خصوصی تعلق دارد

توضیحات پروژه

error: Content is protected !!