نقاشی فیگور و پرتره

عنوان : استاد تجویدی

جزئیات پروژه

اندازه:  ۶۰ × ۴۵  cm

سال:  ۱۳۷۷

تکنیک:  رنگ روغن روی بوم

این اثر به مجموعه خصوصی تعلق دارد

توضیحات پروژه

error: Content is protected !!