نقاشی فیگور و پرتره

عنوان : پرتره (۳)

جزئیات پروژه

اندازه:  ۱۰۰ × ۷۰  cm

سال:  ۱۳۷۸

تکنیک:  رنگ روغن روی بوم

error: Content is protected !!