نقاشی فیگور و پرتره

عنوان : بدون عنوان (۱)

جزئیات پروژه

اندازه:  ۱۰۰ × ۸۰  cm

سال:  ۱۳۷۶

تکنیک:  رنگ روغن، اکرولیک، روی بوم

error: Content is protected !!