نقاشی فیگور و پرتره

عنوان : بدون عنوان (۲)

جزئیات پروژه

اندازه:  ۱۰۴ × ۹۶ cm

سال: ۱۳۸۱

تکنیک: رنگ روغن روی بوم

error: Content is protected !!