نقاشی منظره

عنوان : شماره ۵

جزئیات پروژه

اندازه:  ۹۰ × ۵۰  cm

سال:  ۱۳۷۷

تکتیک:  رنگ روغن روی بوم

error: Content is protected !!