نقاشی منظره

عنوان : شماره ۴

جزئیات پروژه

اندازه:  ۱۲۰ × ۹۰  cm

سال:  ۱۳۷۲

تکنیک:  رنگ روغن روی بوم

error: Content is protected !!