نقاشی منظره

عنوان : شماره ۳

جزئیات پروژه

اندازه:  ۹۰ × ۶۰  cm

سال:  ۱۳۷۰

تکنیک:  رنگ روغن روی بوم

error: Content is protected !!