نقاشی منظره

عنوان : شماره ۲

جزئیات پروژه

اندازه:  ۷۰ × ۵۰  cm

سال:  ۱۳۷۰

تکنیک:  رنگ روغن روی بوم

error: Content is protected !!