نقاشی انتزاعی

عنوان : شماره ۶

جزئیات پروژه

اندازه:  ۸۰ × ۸۰  cm

سال:  ۱۳۷۷

تکنیک:  آکرولیک و رنگ روغن روی بوم

error: Content is protected !!