نقاشی انتزاعی

عنوان : شماره ۳

جزئیات پروژه

اندازه:  ۱۲۰ × ۸۰  cm

سال:  ۱۳۷۸

تکنیک:  آکرولیک و رنگ روغن روی بوم

error: Content is protected !!