نقاشی انتزاعی

عنوان : شماره ۱

جزئیات پروژه

اندازه:  ۲۰۰ × ۸۰  cm

سال:  ۱۳۷۸

تکنیک:  آکرولیک و رنگ روغن روی بوم

error: Content is protected !!