نقاشی منظره

عنوان : شماره ۱

جزئیات پروژه

اندازه:  ۵۰ × ۴۰  cm

سال:  ۱۳۷۰

تکنیک:  رنگ روغن روی بوم

error: Content is protected !!