صنایع دستی

عنوان : نقاشی روی سفال

جزئیات پروژه

 

اندازه:  ۲۵  cm

سال:  ۱۳۹۸

تکنیک:  لعاب رنگی

error: Content is protected !!