صنایع دستی

عنوان : بسم الله

جزئیات پروژه

 

اندازه:  ۵۰ × ۴۰  cm

سال:  ۱۳۹۶

تکنیک:  گچبری روی شیشه

error: Content is protected !!