صفحه آرایی و طراحی جلد

عنوان : ویژه نامه هم اندیشی مقرنس عصر قاجار

و بزرگداشت استاد سید اکبر حلی

جزئیات پروژه

نوع اجرا:  صفحه آرایی و طراحی جلد

قطع: خشتی

سال انتشار:  ۱۳۹۶

error: Content is protected !!