نقاشی

عنوان : بدون عنوان (شماره ۴)

جزئیات پروژه

اندازه:  ۲۳ × ۱۴ cm

سال:  ۱۳۷۷

تکنیک:  گواش روی کاغذ

error: Content is protected !!