نقاشی

عنوان : بدون عنوان (شماره ۳)

جزئیات پروژه

اندازه:  ۲۹ × ۱۹  cm

سال ۱۳۷۷

تکنیک:  گواش روی کاغذ

error: Content is protected !!