نقاشی

عنوان : بدون عنوان (شماره ۲)

جزئیات پروژه

اندازه: ۲۷ × ۱۷  cm

سال:   ۱۳۷۷

تکنیک:  گواش روی کاغذ

error: Content is protected !!