نقاشی

عنوان : بدون عنوان (شماره ۱)

جزئیات پروژه

اندازه:  ۲۶ × ۲۱  cm

سال:  ۱۳۷۶

تکنیک:  گواش روی کاغذ

error: Content is protected !!