نقاشی

عنوان : گربه ها

جزئیات پروژه

اندازه:  ۹۰ × ۶۰  cm

سال:  ۱۳۷۹

تکنیک:  رنگ روغن روی بوم

error: Content is protected !!